Patriassa tunnetaan toiminnan, tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutukset sekä toimitaan aktiivisesti niiden vähentämiseksi. Yhtiössä noudatetaan ympäristölainsäädäntöä huolellisesti ja toiminnalla on kaikki viranomaisten edellyttämät ympäristöluvat. Merkittävimmillä tuotannollisilla toimipaikoilla on sertifioidut ympäristöjärjestelmät.

Patrian liiketoiminnat vastaavat konsernin ympäristöpolitiikan toteuttamisesta toiminnassaan. Merkittävimmillä tuotannollisilla toimipaikoilla on ISO 14001 -standardin vaatimukset täyttävät ympäristöjärjestelmät. Toimintaa kehitetään liiketoiminta- tai toimipaikkakohtaisten ympäristötavoitteiden ja -ohjelmien avulla. Hallissa sijaitsevalle toiminnalle saatiin uusi ympäristölupa, jonka lisäksi Patria jätti loppuvuodesta hakemuksen Linnavuoren ympäristölupaehtojen tarkistamiseksi.

Yhtiössä tehtiin syksyllä selvitys nykyisistä ympäristöasioiden hallinnan käytännöistä. Selvityksessä ympäristöasioiden hallintaa arvioitiin suhteessa lainsäädännön ja keskeisten sidosryhmien odotuksiin ja vaatimuksiin sekä ennakoitavissa oleviin muutoksiin.

YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT TOIMINNAN MUUTTUESSA

Patria myi Nammo Lapua Oy:lle Sastamalassa sijaitsevan ampumatarvikkeiden tuotantolaitoksen. Samalla kyseiseen toimintaan liittyvä ympäristölupa siirrettiin Nammolle. Ennen luvan siirtoa alueella tehtiin muun muassa maaperätutkimus ja kemikaalivaraston inventaario, minkä yhteydessä tarpeettomaksi käyneet kemikaalit toimitettiin käsittelyyn. Maaperätutkimuksissa ei havaittu pilaantuneiksi luokiteltavia maa-aineksia.

Patrian toiminta laajeni Tikkakoskella ja alkoi Pirkkalassa puolustusvoimauudistuksen seurauksena. Uudistuksen aiheuttamien muutosten ympäristönäkökohdat ja -riskit arvioitiin samassa yhteydessä.

KIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKKUUS

Caverion Suomi Oy vastaa yhteensä noin 175 000 neliömetrin kiinteistöjen ylläpidosta ja energiatehokkuuden parantamisesta Patriassa. Vuosina 2013 ja 2014 energiasäästöinvestointeja on toteutettu Hallissa, Hämeenlinnassa, Tikkakoskella, Linnavuoressa ja Utissa. Lisäksi on tehty merkittävissä määrin kiinteistöautomaation säätötöitä, kuten ilmanvaihdon käyntiaikojen tarkistuksia, anturiohjauksen lisäyksiä sekä ilmanvaihtokoneiden uudistamisia lämmön talteenottoineen. Tähänastisilla toimenpiteillä on saavutettu noin 4,5 GWh:n vuosittainen sähkö- ja lämpöenergian säästö.

HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT

Hankittujen videoneuvottelujärjestelmien avulla on vähennetty matkustamista konsernin eri toimipaikkojen välillä. Matkustamisesta johtuvat hiilidioksidipäästöt vähenivät noin 19 000 kg vuodesta 2013.

JÄTTEET

Hallissa ja Linnavuoressa tavoitteena on vähentää kaatopaikkajätteen osuutta jätteiden kokonaismäärästä, minkä vuoksi henkilöstölle on muun muassa järjestetty koulutusta jätteiden lajittelusta.

KEMIKAALIT

Patriassa noudatetaan kemikaaleihin liittyvää REACH-asetusta. Esimerkiksi trikloorietyleenin korvaajan tarvearviointi ja hankintaprosessi on käynnissä.

Patriassa tehtiin selvitys nykyisistä ympäristöasioiden hallinnan käytännöistä.

VESIALUEIDEN KÄYTTÖ

Patria sekä Lohtajan ja Karhin jakokunnat sopivat jakokuntien omistamien Vattajan ampuma-alueen edustan vesialueiden käytön yhteisistä pelisäännöistä sekä käyttöön liittyvistä korvauksista. Viisivuotinen sopimus perustuu pelisääntöihin, joilla turvataan sekä Patrian asejärjestelmien kehitystyö että paikallisten osapuolten virkistyskäyttö ja kalastusmahdollisuudet vesialueilla.

YMPÄRISTÖN TILAN SEURANTA

Ympäristön tilan tarkkailemiseksi eri toimipaikoilla analysoidaan säännöllisesti pohja-, pinta- ja/tai hulevesinäytteitä ja viemärivesinäytteitä sekä tehdään melumittauksia. Tulokset raportoidaan ympäristöviranomaisille. Vuonna 2014 tarkkailussa ei todettu poikkeamia raja-arvoista.

LISÄTIETOJA: www.patria.fi > Yritysvastuu > Ympäristövastuu