Pat­ria Pi­lot Trai­nin­gin in­tegroi­tu liikennelentäjän opintolinja val­mis­taa op­pi­laan ammattilaiseksi. Kurssin alussa ei vaadita lainkaan lentokokemusta ja valmistuessaan oppilaalla on oikeus toimia ammattilentäjänä, oikeus lentää mittarilentoa monimoottorisella lentokoneella, tiedot ja taidot liikennelentokoneen miehistön jäsenenä toimimiseen ja kattava tietopohja, jota liikennekoneen perämieheltä vaaditaan. Kurssin aikana saat tarvittavat tiedot ja taidot, joita len­to­yh­tiöt vaa­ti­vat rekrytointivaiheessa aloit­ta­vil­ta pe­rä­mie­hil­tä. Opin­not liikennelentäjän opintolinjalla kes­tä­vät noin 24 kuu­kaut­ta.

Katso oheiset videot ja saat enemmän tietoa siitä, mitä tulevaisuus voisi olla ja miten sinne pääsee

Kou­lut­ta­miam­me len­tä­jiä toi­mii kau­pal­li­sen len­to­lii­ken­teen pal­ve­luk­ses­sa niin Suo­mes­sa kuin ul­ko­mail­la­kin. In­tegroi­tu liikennelentäjän opintolinja takaa te­ho­kkaan ja oppimista parhaiten tukevan am­mat­ti­len­tä­jän kou­lu­tuk­sen. Patria Pilot Trainingin korkeat sisäiset laatuvaatimukset varmistavat sen, että koulutuksemme läpikäynyt lentäjä pystyy vastaamaan nykypäivän haasteisiin ja menestyy urallaan. Koulutuksemme noudattaa Euroopan lentoturvallisuusviraston (EASA) vaatimuksia ja sitä valvoo liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. In­tegroi­dul­la liikennelentäjän opintolinjalla op­pi­las saa noin 200 len­to­tun­tia lentokoulutusta ja noin 1000 op­pi­tun­tia teo­ri­akoulutusta. Kurs­sin lo­puksi oh­jaa­mo­yh­teis­työ­kou­lu­tus valmentaa op­pi­laan toimimaan liikennekoneen miehistön jäsenenä.

Patria Pilot Training Facebookissa

Kuvakirjasto Facebookissa